Algemene voorwaarden

studio K2K

 

Artikel 1. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Studio K2K, gevestigd aan Londenring 11 te Drunen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73483362

Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Studio K2K om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Studio K2K ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Studio K2K tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Studio K2K, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Studio K2K uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Studio K2K niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2.5 Indien deze Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.

2.6 Opdrachtnemer mag de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

2.7 De Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst is gesloten onder deze Algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op latere offertes van Studio K2K en op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Studio K2K.

 

Artikel 3 Offertes

Alle door Studio K2K uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van 90 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte voor akkoord wordt getekend en geretourneerd, dan moet deze als overeenkomst worden beschouwd.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Studio K2K, respectievelijk de dag van verzending van de opdrachtbevestiging door Studio K2K, respectievelijk de dag waarop Studio K2K een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

 

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

 

Artikel 6 Prijs

6.1 De door Studio K2K opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij Studio K2K schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Studio K2K geldende uurtarieven.

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Studio K2K aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Studio K2K een extra toeslag berekenen.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Studio K2K gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Studio K2K nog te verrichten diensten.

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7 Start uitvoering overeenkomst

De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of overeenkomst akkoord is bevonden, retour gezonden en door Studio K2K is ontvangen.

 

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

8.1 Door Studio K2K in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Studio K2K uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Studio K2K alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Studio K2K is ontvangen.

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Studio K2K niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

8.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Studio K2K ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Studio K2K vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Studio K2K ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 Studio K2K is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Studio K2K gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Studio K2K, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

 

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Studio K2K steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Studio K2K, kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2 Studio K2K grafisch ontwerp is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Studio K2K is voldaan.

9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Studio K2K aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Studio K2K ) ten kantore van Studio K2K of een door Studio K2K te bepalen andere plaats.

9.4 Op overeenkomsten met een looptijd van minimaal 6 maanden, waarbij een vast maand- of termijnbedrag is overeengekomen door Studio K2K en opdrachtgever is artikel 9.1 niet van toepassing.

9.5 Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomst zoals omschreven in artikel 9.4 worden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.6 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, of een andere tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Studio K2K gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente en kosten in rekening te brengen.

9.7 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,-.

9.8 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.

9.9 Studio K2K behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Studio K2K aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Studio K2K heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Studio K2K gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Studio K2K ter zake vervalt.

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Studio K2K geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Studio K2K te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

10.3 Studio K2K dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Studio K2K schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door Studio K2K geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Studio K2K, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Studio K2K steeds gerechtigd is vooraf terugzending in

originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Elke aansprakelijkheid van Studio K2K, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Studio K2K, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Studio K2K niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Studio K2K geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Studio K2K zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Studio K2K een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.4 Opdrachtgever is gehouden Studio K2K te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Studio K2K in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.5 Studio K2K is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

11.6 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Studio K2K terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt. Studio K2K heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.

11.7 Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat

Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Studio K2K zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

11.8 Als Studio K2K grafisch op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Studio K2K in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Studio K2K noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

11.9 Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructie en installatie adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Studio K2K voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

11.10 Studio K2K is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

11.11 Studio K2K is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit de fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

11.12 De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

11.13 Indien het ontwerp van Studio K2K niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheden te wijten is aan Studio K2K, dan is Studio K2K slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Studio K2K.

11.14 Studio K2K kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt geleden of veroorzaakt door leveranciers waarmee Studio K2K samenwerkt én die producten hebben geleverd die niet naar tevredenheid zijn. Studio K2K zal de klachten proberen op te lossen met de betreffende leverancier, maar mocht de klacht niet naar volle tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de leverancier van het betreffende product.

 

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Studio K2K onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Studio K2K door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Studio K2K gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Studio K2K tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Studio K2K gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Studio K2K te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Studio K2K gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Studio K2K tot enige schadevergoeding en onverminderd de Studio K2K verder toekomende rechten.

 

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Studio K2K in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Studio K2K grafisch ontwerp, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Studio K2K niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens Studio K2K in voor het ongestoorde gebruik door Studio K2K van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Studio K2K zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Studio K2K is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Studio K2K geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Studio K2K worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Studio K2K, zonder dat Studio K2K daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Studio K2K aan haar over te dragen.

13.5 Indien een door Studio K2K uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Studio K2K te retourneren, bij gebreke waarvan Studio K2K zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Studio K2K reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Studio K2K om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Studio K2K is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Studio K2K voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Studio K2K gevestigd is.

15.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Studio K2K kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Studio K2K behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

16.2 Indien Studio K2K in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Studio K2K geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Studio K2K tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Studio K2K.

16.3 De door Studio K2K bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Studio K2K. Behalve, als anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Studio K2K te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Studio K2K op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Studio K2K grafisch ontwerp zulks wenst, door opdrachtgever aan Studio K2K grafisch ontwerp stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Studio K2K grafisch ontwerp tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Studio K2K gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Studio K2K alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

Artikel 17 Wijzigingen

17.1 Studio K2K is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.

17.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, als de gewijzigde Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank en de Studio K2K de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever Studio K2K schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.